Monday, December 10, 2012

Health TipscÖwZwU evwo‡ZB gvBU Av‡Q| G¸‡jvi weôv A‡b‡Ki A¨vjvwR©i KviY| G A¨vjvwR©i Rb¨ nuvcvwb ev A¨vRgv, †n wdfvi (Nb Nb nVvr mw`© jv‡M, nuvwP nq, bvK S‡i), mvB‡bvmvBwUm I GKwRgv n‡Z cv‡i| N‡ivqv RxevYy gvBU¸‡jv LyeB ¶y`ª KxU| GK wgwjwgUv‡ii wZb fv‡Mi GK fv‡MiI Kg j¤^v| gvby‡li kix‡ii Z¡K †_‡K cÖwZwbqZ g„Z †Kvl S‡i hvq| gvBU¸‡jv gvby‡li kixi †_‡K S‡i hvIqv Gme g„Z †Kvl †L‡q †eu‡P _v‡K| nvRvi nvRvi gvBU N‡ii Mig I Av`ª© RvqMvq _vK‡Z cv‡i| weQvbvi Pv`i, evwj‡ki Kfvi, †jc-†ZvkK, Kuv_v-K¤^j, †mvdv, †g‡Uªm, big †Ljbv, Lv‡Ui wb‡P ev Iqvi‡Wªv‡ei Ic‡i ivLv wRwbmcÎ cÖf…wZ G‡`i Avevm¯’j| G gvBU cÖwZwbqZ cÖPzi weôv Z¨vM K‡i| RxeÏkvq GKwU gvBU kix‡ii IR‡bi cÖvq 200 ¸Y cwigvY weôv Z¨vM K‡i| Ni‡`vi, weQvbv, AvmevecÎ cÖf…wZ hLb Svoy †`qv nq ZLb G weôv¸‡jv evZv‡m †f‡m I‡V Ges mvivevwo‡Z Qwo‡q hvq| gvBU Avcbvi ev Avcbvi mš—v‡bi A¨vjvwR©i KviY wK bv wPwKrm‡Ki Kv‡Q wM‡q A¨vjvwR© w¯‹b †U‡÷i gva¨‡g Zv Rvbv †h‡Z cv‡ib| gvBURwbZ A¨vjvwR©K AmyL-wemyL †_‡K gy³ _vK‡Z n‡j N‡ii gvB‡Ui msL¨v Aek¨B Kgv‡Z n‡e| Kxfv‡e Kgv‡eb| l mßv‡n Aš—Z GKevi weQvbvi Pv`i, evwj‡ki Iqvi nvjKv Mig (550 †m) cvwb‡Z ay‡q wbb| VvÊv cvwb‡Z gvBU g‡i bv| Z‡e wKQy cvwb‡Z P‡j hvq, weôv †avqv nq| l Kvco, †jc, Kuv_v, K¤^j cÖwZ mßv‡n Aš—Z GKevi †iv‡` ïKv‡Z w`b| †iv‡`i AwZ‡e¸wb iwk¥‡Z gvBU gviv hvq| †ZvkK, Mw`I †iv‡` †`qv DwPZ| l Lv‡Ui wb‡P ev Iqvi‡Wªv‡ei Ic‡i hZ Kg wRwbmcÎ ivLv hvq, †Póv Ki“b| l evwoN‡i ch©vß cÖvK…wZK Av‡jv-evZv‡mi e¨e¯’v ivLyb| l N‡ii †g‡S cÖwZw`b †fRv Kvco w`‡q gyQyb| l Iqv‡Wªve I Avjgvwii IciI gy‡Q w`b|

No comments:

Post a Comment